-

.

Checker 1

(HI 98103)

HANNA

pH-

0,00 - 14,00

± 0,2

pHep+ 

(HI 98108)

HANNA

-

0,0 - 14,0

± 0,1

ep 4

(HI 98127)

HANNA

/ °/°F-   , -  

0,0 - 14,0

0,0-60,0°

32,0-140,0°F

± 0,1

± 0.1 °

± 0.1 °F

pHep 5

(HI 98128)

HANNA

/ °/°F-   , -  

0,00 - 14,00

0,0-60,0°

32,0-140,0°F

± 0,05

± 0.1 °

± 0.1 °F

Piccolo

(HI 98111)

HANNA

- 90

1,00 - 13,00

± 0,02

Piccolo 2

(HI 98112)

HANNA

- 160

1,00 - 13,00

± 0,02

Piccolo +

(HI 98113)

HANNA

/° - 160

1,00 - 13,00

0,0 - 70,0 °

± 0,02

± 1 °

ORP

(HI 98201)

HANNA

-

- 999 - + 999

± 5

ORP new

(HI 98120)

HANNA

/°-  

-1000 - +1000

- 5 - + 60 °

± 2

± 1 °

ComboORP

(HI 98121)

HANNA

,   , -  

-2,00 - 16,00

-1000 - +1000

- 5 - + 60 °

± 0,05

± 2

± 1 °


-

Ph , , , ,

  

 

 

 

Phmetr

phmetr 


...